Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

470 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

508 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

546 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

537 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

301 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

291 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

515 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

314 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

383 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

374 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

670 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

455 views 20. januar 2014