Taekwondo

Idræt

Taekwondo

Lunges

399 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk hoftebøjer

401 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk split

454 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk spagat

445 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk bryst

226 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baller

192 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk ryg

443 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk mave og ryg

241 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk forlår

294 views 20. januar 2014

Taekwondo

Stræk baglår

298 views 20. januar 2014

Taekwondo

Bukkespring

490 views 20. januar 2014

Taekwondo

Trillebør

361 views 20. januar 2014